قطع دو انگشت تهرانی در تاریخ درگیری عجیب – تفکری مدرن


قطع 2 انگشت تهرانی در تاریخ درگیری عجیب – اندیشه معاصر اندیشه معاصر

  وحشی گری نشان از درماندگی / دکترین اسرائیل برای انتقال جنگ به سرزمین فلسطین اشغالی است.

دیدگاهتان را بنویسید