خبر خوش برای سخنگوی کادر پزشکی ستاد ملی تاج و تخت

خبر خوش برای سخنگوی کادر پزشکی ستاد ملی تاج و تخت

بر اساس گزارش ها اعتدالدکتر عباس شیرویان در پیامی توئیتری نوشت: مژده به همکاران زحمتکش کادر بهداشت:

امکان صرفه جویی در مرخصی استفاده نشده برای بهورزانی که به دلیل نیاز بیمارستان ها و مراکز بهداشتی قادر به استفاده از مرخصی خود نبودند، وجود داشت.

خبر خوش برای سخنگوی کادر پزشکی ستاد ملی تاج و تخت

  آلمان میزبان باقری در راستای رایزنی های برجامی - اندیشه معاصر

دیدگاهتان را بنویسید