تغییر در ماده واحده «تفویض اختیار انتخاب روسای دانشگاه ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی»

این امر با موافقت رئیس جمهور انجام شد.

رئیس جمهور اختیار انتخاب رؤسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را به کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوب 1393/05/13) که در جلسه هشتصد و شصت و ششم مورخ 13 مرداد 1401 به تصویب رسید، تفویض کرد. برای اجرا

2299 458 فقط خبر

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد: متن ماده واحده «اصلاح بند 5 و الحاق یک بند جدید به ماده واحده تفویض اختیار برای انتخاب روسای دانشگاه‌ها. و موسسات آموزش عالی به کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوب 1393) 13/05) به شرح زیر است:

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

تنها ماده «اصلاح بند 5 و الحاق بند جدید به تنها ماده تفویض اختیار انتخاب رؤسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوب 3/5/3). /1394) به استناد تصمیم جلسه 859 مورخ 21.01.1401 به شرح ذیل تصویب شد:

ماده واحده – به منظور اعاده ترکیب کمیسیون منتخب تأیید صلاحیت روسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، بند 5 متن ماده واحده اختیار انتخاب روسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را به هیأت منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوب هفتصد و شصت و چهارمین جلسه مورخ 1394/03/05) به شرح زیر اصلاح و بند جدیدی تحت عنوان بند 6 الحاق می گردد: 5- یک نفر از اعضای واقعی. شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورای عالی.
6- رئیس شورای نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی (بدون حق رای و صرفاً ارائه گزارش).

انتهای پیام/4129/

  شهرداری خواستار خرید خدمات مشترک دوچرخه شد

دیدگاهتان را بنویسید